Algemene voorwaarden Mrs.Me

ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarin Mrs.Me als verkopende partij optreedt. Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

RECLAMES
2.1 Reclames over de kwaliteit van geleverde goederen moeten binnen 10 dagen na afleveringsdatum schriftelijk gemotiveerd aan Mrs.Me kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden geen reclames geaccepteerd.
2.2 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper slechts op indien reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting slechts geldt tot het bedrag dat aan de koper voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft in rekening is gebracht.

RETOURZENDINGEN
3.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Mrs.Me hiervoor haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
3.2 Retourzendingen komen alleen dan voor rekening en risico van Mrs.Me indien aan de in artikel 3.1 vermelde voorwaarde is voldaan, de retourzending op een door Mrs.Me te bepalen wijze geschiedt en de reclame gerechtvaardigd is.
3.3 Mrs.Me is gerechtigd de teruggezonden goederen ter beschikking van de koper voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn geretourneerd.

BETALING
4.1  Betaling dient 14 dagen na factuurdatum netto te geschieden, tenzij anders aangegeven op de factuur.
4.2 Indien de factuur niet binnen de termijn genoemd in artikel 4.1 door koper is voldaan, dan is Mrs.Me gerechtigd vanaf die termijn wettelijke rente over het aan Mrs.Me verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
4.3 Indien koper na maning door Mrs.Me in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Mrs.Me gerechtigd de incasso door derden voor rekening van de koper te laten plaatsvinden, dan wel de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

OVERMACHT
5.1 Ingeval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, of andere omstandigheden die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd is Mrs.Me gerechtigd de aflevering gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten , zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Mrs.Me behoudt de eigendom van de door haar geleverde goederen tot het tijdstip, waarop de koper alle betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook ontstaan – heeft vervuld. De koper is evenwel gerechtigd de afgeleverde goederen te verkopen en te leveren, zolang Mrs.Me niet schriftelijk te kennen heeft gegeven dat koper deze artikelen onmiddellijk te harer beschikking moet stellen.

AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Mrs.Me is niet aansprakelijk voor en koper vrijwaart Mrs.Me van aanspraken van derden inzake vergoeding van schade indien en zover:
- deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de geleverde goederen door koper is ontstaan en/of;
- deze schade is ontstaan doordat koper niet conform de door Mrs.Me gegeven instructies inzake bescherming van de kwaliteit heeft gehandeld en/of
- de koper de geleverde goederen niet in de originele ongewijzigde van Mrs.Me afkomstige verpakking heeft opgeslagen en/of doorgeleverd.

TOEPASSELIJK RECHT EN COMPETENTE RECHTER
8.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde.